RODO

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Józef Dębiński  przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Józef Dębiński NIP 5921168441.

2. Kontakt:  kancelariastg@gmail.com

3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności podejmowanych w celu wykonywania prawa oraz w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Szczegółowy zakres danych niezbędnych do dokonania czynności realizowanych przez Kancelarię definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1513) oraz  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.). Kancelaria przekazywała będzie Państwa dane osobowe m. in. organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych.

6. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu uprawnienia do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych osobowych,

f) wniesienia sprzeciwu.

7. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pod numerem 797 565 864 nie będą udzielane informacje o prowadzonych przez syndyka postępowaniach upadłościowych