Jaka powinna być wysokość alimentów na rzecz dziecka?

Alimenty – Prawnik Radzi – Starogard Gdański

Temat:  Jaka powinna być wysokość alimentów na rzecz dziecka?

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz swoich dzieci. Dotyczy to nie tylko dzieci, które nie ukończyły lat 18stu, ale także dzieci pełnoletnich, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

Najczęstszym problemem z jakim spotykają się rodzice jest ustalenie jaka kwota alimentów jest właściwa, tj. jakiej kwoty można domagać się przed Sądem, na jaką kwotę zgodzić się dobrowolnie oraz co Sąd będzie brał pod uwagę zasądzając alimenty. Dziś skupimy się przede wszystkimi na tych właśnie kwestiach.

Zgodnie z art. 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.  Co za tym idzie z jednej strony na szali należy położyć potrzeby uprawnionego (dziecka), na drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (rodzica).

Treść art. 135 kro rodzi pytanie: Co wchodzi w skład usprawiedliwionych potrzeb ?  Należy podkreślić, iż potrzeby te badane są przez Sąd indywidualnie zależnie od sytuacji, wieku oraz zdrowia dziecka. Inne potrzeby ma dziecko w wieku lat 2 , a inne dziecko w wieku lat 17, inne są potrzeby dziecka zdrowego, inne alergika, a jeszcze inne dziecka terminalnie chorego. Do potrzeb podstawowych należy zapewnienie środków na wyżywienie, środki czystości, przybory szkolne, odzież, obuwie, wizyty lekarskie. Jeśli pozwala na to sytuacja rodzica można do usprawiedliwionych potrzeb dziecka zaliczyć także dostęp do kultury  i rozrywek (kino, teatr)  wyjazdy wakacyjne, czy też dodatkowe zajęcia rozwijające pasje dziecka
(np. zajęcia językowe).  Dziecko ma prawo do tzw. równej stopy życiowej z rodzicami, w związku z powyższym jeśli rodzic jest w stanie zapewnić dziecku wyjazdy zagraniczne, dodatkowe zajęcia oraz dostęp do szeregu rozrywek należy zaliczyć je do potrzeb dziecka i brać pod uwagę przy ustaleniu wysokości należnych alimentów. Jeśli jednak zarobki rodzica są minimalne, do potrzeb dziecka należy zaliczyć jedynie rzeczy podstawowe.

Zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica również są kwestią bardzo indywidualną. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim rzeczywiste wynagrodzenie rodzica wraz z wszystkimi jego składnikami (premie, dodatki), jeśli zaś wynagrodzenie to jest zmienne, należy wyliczyć średnie wynagrodzenie z dłuższego odcinka czasu np. z ostatniego roku. Ponadto jeśli rodzic chcąc uchylić się od alimentów nie podejmuje pracy bądź podejmuje ją w zamian za niższe wynagrodzenie niż to, które mógłby osiągnąć biorąc pod uwagę jego umiejętności, wykształcenie i stan zdrowia, bierze się pod uwagę zarobki potencjalne, tj. kwotę, którą osiągałby gdyby podjął pracę zgodną z jego możliwościami. Istotna jest również osobista sytuacja rodzica tj. wysokość kosztów niezbędnych na jego utrzymanie, ustalenie czy łoży on alimenty na rzecz innych osób, a także ile osób pozostaje na jego utrzymaniu.

Należy pamiętać, iż rodzic może zaspokajać potrzeby dziecka świadcząc osobiste starania o jego wychowanie. W praktyce sprowadza się to do sytuacji, w której dziecko zamieszkuje wraz z jednym z rodziców, a drugie jest zobowiązane do zapłaty alimentów.

Podkreślić trzeba, iż Sąd bierze pod uwagę aktualną sytuację, a każda istotna zmiana potrzeb dziecka bądź możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica daje możliwość wystąpienia do Sądu o zmianę wysokości zasądzonych alimentów.

 

Opracował: apl. radc. Alicja Kwiatkowska

 

 

Pod numerem 797 565 864 nie będą udzielane informacje o prowadzonych przez syndyka postępowaniach upadłościowych